اخبار مهم:

مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

امروزه تعامل با سایر کشورها و استفاده از تجربیات و اطلاعات جوامع دیگر نقش مهمی در برنامه ریزی برای رشد و توسعه یک کشور ایفا می کند. در این راستا با توجه به اهمیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و توسعه ارتباطات با سایر کشورها برای استفاده از تجارب و دستاوردهای آنان در راستای صلح، تفاهم، امنیت و همبستگی ملت های جهان، معاونت امور بین الملل نیز با مطالعه و ترسیم خطوط کلی ارتباطات فرهنگی - آموزشی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تلاش می کند تا ضمن انعکاس دستاوردهای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با حفظ اصالت فرهنگ اسلامی بهترین اندیشه ها، تکنیک ها و علوم را نیز از دیگر جوامع گلچین و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار دهد. این مرکز با درنظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404ه.ش وسیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی و به منظور ارتقای جایگاه و حضور فعال در عرصه های منطقه ای و بین المللی اهداف و خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در حوزه بین الملل با اهداف ذیل و با ساختار سازمانی مصوب تدوین گردیده است.

آخرین اخبار