.

با عنايت به فراهم آوردن زمينه تربيت اجتماعي، سياسي و مديريتي دانش آموزان مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و نيزترويج فرهنگ مشاركت جويي، تعاون، همكاري و مسئوليت پذيري و زمينه سازي براي مشاركت فكري و عملي دانش آموزان مدارس ايراني خارج از كشور مقرر گرديد تا از حوزه هاي سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي در كويت يك دانش آموز دختر و از حوزه سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي در تركيه يك دانش آموز پسر طبق آئين نامه پيوست انتخاب شوند. اميد آنكه نمايندگان منتخب مدارس خارج از كشور در مجلس دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران نقش فعال و برجسته اي داشته باشند.

دستورالعمل اجرایی و نظارتی انتخابات

نهمین دوره مجلس دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه