4 شوال 1441

دریافت کد و رمز سامانه همگام

/روسای ادارات ارزیابی عملکرد استان

/ کارشناسان ارزیابی عملکرد مناطق

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده با مرکز فناوری اطلاعات ستاد، جهت ایجاد نقش رئیس اداره ارزیابی عملکرد استان و کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد منطقه در سامانه همگام، مقتضی است در اسرع وقت جهت دریافت نقش مورد نظر و رمز ورود به سامانه hamgam.medu.ir ، به فناوری اطلاعات استان و منطقه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است انجام فرآیند نظارت و بازرسی در سامانه همگام پیگیری و رصد خواهد شد.