نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان 1398

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات مناطق ونواحی  ..............

سلام علیکم

احتراماً ،با عنایت به اجرای شیوه نامه ستاد اسکان موقت نوروزی  فرهنگیان به شماره 6/221111/730 مورخ 25/11/96 وبه استناد نامه شماره 6/233670/730مورخ 17/11/97 نسبت به   نظارت بر ستادهای استان ،پایگاه ها ومراکز اسکان با هدف ارتقاء کیفیت طرح مزبور به شرح فایل پیوستی اقدام فرمایید.

فایل راهنما ( pdf )

فایل شاخص های نظارت و نظرسنجی ( zip )