4 شوال 1441

اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

روسای محترم ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

مسئولان ارزیابی عملکرد مناطق

اجرای مرحله اول دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور

دستورالعمل ارزیابی سطح ایمنی وبرنامه های بهبود ایمنی در مدارس کشور با شماره 246412 مورخ 7/12/97ارسال شده است ، این اداره کل جهت انجام بهینه فرایند خودارزیابی اقدام به طراحی شاخص های جداول 1و2و3در بسترسامانه  همگام نموده است .لذا مقتضی است همکاران ادارات ارزیابی عملکرد استان ومسئولین ارزیابی عملکرد مناطق نسبت به  اطلاع رسانی دقیق موضوع به تمامی مدارس از طریق اتوماسیون اداری  ، اقدام نمایند.

فایل توضیحی اطلاعیه ( pdf )

فایل راهنمای مربوط به دستور العمل( pdf )

فایل راهنمای مربوط به شاخص ها ( pdf )