8 رمضان 1442

نحوه ورود مدارس به سامانه همگام واخذ گزارش مدارسی که در خودارزیابی ایمنی مدارس شرکت نموده اند.

رئیس محترم اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان ................

ضمن تشکر از همکاران استان و مناطق به جهت اطلاع رسانی و پیگیری شرکت مدارس در اجرای خودارزیابی ایمنی مدارس، به پیوست فایل ها ی آموزشی نحوه  ورود و انجام خودارزیابی جهت مدارس و نحوه اخذ گزارش مدارس انجام دهنده خودارزیابی جهت بهره برداری ارسال می گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی موارد اقدام فرمایید.

روش ورود و تکمیل خود ارزیابی ( pdf )

روش تهیه گزارش مدارس تکمیل شده ( pdf )