غلامرضا کریمی
سمت : قائم مقام وزیر در اموربین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
وحید یعقوبی
سمت : معاون هماهنگی و نظارت مرکز
محمد حاجی بابایی
سمت : معاون مدارس خارج از کشور مرکز
میترا تیموری
سمت : معاون امور بین الملل مرکز