غلامرضا کریمی
سمت : قائم مقام وزیر در اموربین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
سید علی حسینی
سمت : معاون امور بین الملل مرکز
محمد حاجی بابایی
سمت : معاون مدارس خارج از کشور مرکز
وحید یعقوبی
سمت : معاون هماهنگی ونظارت مرکز