13 جمادی‌الثانی 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰۲:۵۱:۰۱
کد مطلب:  1137339
پیام ها و اقدامات کلیدی برای پیشگیری بیماری کرونا و کنترل آن در مدارس

.

همه گیری بیماری کرونا، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین المللی اعلام شده است و ویروس آن اکنون در کشورها و مناطق زیادی منتشر شده است. درحالیکه هنوز اطلاعات زیادی درباره ویروسی که بیماری کرونا را ایجاد می کند در دست نیست، در این حد میدانیم که این بیماری از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی فرد مبتلا )با سرفه و عطسه( قابل انتقال است. افراد همچنین میتوانند از طریق لمس سطوح آلوده به ویروس و سپس لمس صورت خود )چشم ها، بینی، دهان( به این بیماری مبتال شوند. با تداوم انتشار بیماری کرونا، مهم است که جوامع برای پیشگیری از انتقال بیشتر بیماری اقدام کنند، پیامدهای شیوع بیماری را کاهش دهند و از اقدامات کنترلکننده بیماری پشتیبانی کنند. در این شرایط، حمایت از کودکان و حفاظت از مراکز آموزشی به طور ویژه اهمیت دارد. انجام اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از امکان شیوع بیماری کرونا در محیط مدارس ضروری است؛ اگرچه باید مراقب باشیم که از برچسب زدن )انگ زدن( به دانشآموزان و کارکنانی که احتماال در معرض این ویروس قرارگرفته اند، جلوگیری شود. مهم است که به یاد داشته باشیم بیماری کرونا مرزهای جغرافیایی را از هم تشخیص نمیدهد و بین قومیتها، وضعیت معلولیت، سن یا جنسیت تمایزی قائل نیست. محیطهای آموزشی باید برای همه محیطی پذیرا، محترمانه، فراگیر و حامی باشد. مدارس میتوانند با بکارگیری اقداماتی از ورود و انتشار بیماری کرونا توسط دانش آموزان و کارکنان جلوگیری کنند. آنها همزمان میتوانند ایجاد اختالل در آموزش را به حداقل رسانده و از دانش آموزان و کارکنان در برابر تبعیض حمایت نمایند.

پیام ها و اقدامات کلیدی برای پیشگیری بیماری کرونا و کنترل آن در مدارس

به اشتراک بگذارید :